Interný systém hodnotenia pacienta

V zmysle §9b ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych zariadeniach, pracovníkov stavovských organizácií v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z.z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, je zákonnou povinnosťou ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti mať pre Vašu ambulanciu spracovaný

“Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta”