Civilná ochrana

Poskytneme vám poradenstvo a dohľad nad splnením zákonných požiadaviek v oblasti CO v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Vypracujeme plán ochrany zamestnancov, evakuačný plán, či plán ukrytia. Zabezpečíme precvičenie plánu  CO a vykonáme predpísané školenia.

Civilná ochrana – ochrana zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

  • Vypracovanie  dokumentácie civilnej ochrany
  • Školenia v oblasti civilnej ochrany

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analyzovaní a ohodnotení možného ohrozenia a v prijatí odpovedajúcich opatrení na zníženie rizík ohrozenia a definovanie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Spracujeme a aktualizujeme plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a vykonáme nevyhnutné vzdelávanie v oblasti civilnej ochrany, najmä prípravu jednotiek civilnej ochrany.

Zákon NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane ukladá povinnosť spracovávať a precvičovať plány ochrany zamestnancov všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

 

Ponúkame Vám:

  • vypracovanie, vedenie a aktualizovanie zákonnej dokumentácie civilnej ochrany,
  • vypracovanie bezpečnostnej analýzy,
  • vypracovanie plánu ochrany,
  • školenia v oblasti civilnej ochrany,
  • komplexné poradenstvo pri plnení ďalších povinností PO a podnikajúcich FO v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane.